publicationOrganic Opto-Electronic Materials Lab

Papers

HOME > publication > Papers


 
Flexible Two-Dimensional Ti3C2 MXene Films as Thermoacoustic Devices
Year of publication 2019
Title of paper Flexible Two-Dimensional Ti3C2 MXene Films as Thermoacoustic Devices
Author Guang-Yang Gou, Ming Liang Jin, Byeong-Joo Lee, He Tian, Fan Wu, Yu-Tao Li, Zhen-Yi Ju, Jing-Ming Jian, Xiang-Shun Geng, Jun Ren, YuHong Wei, Guang-Ya Jiang, YanCong Qiao, XiaoShi Li, Seon Joon Kim, Min Gao, Hee-Tae Jung, Chi Won Ahn, Yi Yang, and Tian-L
Publication in journal ACS Nano 13, 12613-12620
Status of publication published
링크
   https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.9b03889 [131]
 


select count(*) as cnt from g4_login where lo_ip = '3.235.74.77'

145 : Table '.\ooem_web\g4_login' is marked as crashed and should be repaired

error file : /bbs/board.php